Voorwaarden

I. Definities

IJburg Huiswerkbegeleiding: IJburg Huiswerkbegeleiding, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70789274.
Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie IJburg Huiswerkbegeleiding een overeenkomst sluit.
Leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor één of meerdere diensten van IJburg Huiswerkbegeleiding.

II. Aanmelding en inschrijving

 1. Na aanmelding ontvangt Contractant een inschrijfformulier en de algemene voorwaarden van IJburg Huiswerkbegeleiding.
 2. Door inschrijving verklaart Contractant zich akkoord met de algemene voorwaarden van IJburg Huiswerkbegeleiding.
 3. Bij aanmelding voor bijles verklaart Contractant zich ermee akkoord, dat de bijlessen wekelijks plaatsvinden op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Annuleren van een bijles is alleen   mogelijk met inachtneming van art. III, lid 11 en het verplaatsen van een bijles naar een ander tijdstip kan enkel bij hoge uitzondering en indien IJburg Huiswerkbegeleiding een alternatief tijdstip redelijkerwijs kan bieden.

III. Betaling

 1. De tarieven van de verschillende door IJburg Huiswerkbegeleiding verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende studiejaar.
 2. Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.
 3. Voor huiswerkbegeleiding worden de maanden september tot en met juni in rekening gebracht. Indien er in juli en/of augustus gebruik wordt gemaakt van de studiebegeleiding dan wordt dit naar rato in rekening gebracht. Voor de kosten in de maand juli is de laatste dag waarop begeleiding heeft plaatsgevonden leidend, voor de maand augustus betreft dit de eerste dag waarop begeleiding heeft plaatsgevonden. De zomervakantie wordt niet gefactureerd. Het maandbedrag is elke maand gelijk (met uitzondering van juli en augustus), ongeacht of er uitval door vakanties, feestdagen, schoolreisjes, ziekte of enige andere vorm van verhindering is.
 4. IJburg Huiswerkbegeleiding verstuurt facturen aan Contractant per e-mail. Indien Contractant facturen per post wil ontvangen, zal hij IJburg Huiswerkbegeleiding hiertoe schriftelijk informeren.
 5. De betaling voor huiswerkbegeleiding geschiedt in maandelijkse termijnen en dient vooraf (m.u.v. indien van toepassing de maanden juli en augustus) en binnen tien dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden op rekeningnummer ….. n.v. IJburg Huiswerkbegeleiding te Amsterdam. Ook kan Contractant gebruik maken van automatische incasso. In dit geval machtigt hij IJburg Huiswerkbegeleiding om doorlopend incasso-opdrachten naar zijn bank te versturen om openstaande facturen te incasseren. Hij geeft hiermee zijn bank toestemming om doorlopend incasso-opdrachten van IJburg Huiswerkbegeleiding uit te voeren. IJburg Huiswerkbegeleiding tracht om herhaalde incasso-opdrachten altijd tussen de vijfentwintigste en achtentwintigste dag van de maand uit te voeren en eerste incasso-opdrachten tussen de achttiende en twintigste dag van de maand.
 6. Als Contractant het niet eens is met afschrijvingen van zijn bank- of girorekening die zijn verricht in het kader van een incasso-opdracht van IJburg studiebegeleiding, dan kan hij deze laten terugboeken. Hij dient hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met zijn bank. Indien contractant na acht weken bezwaar maakt tegen uitgevoerde incasso-opdrachten, dan zijn alle mogelijke kosten die ervoor in rekening worden gebracht aan zowel hemzelf als IJburg Huiswerkbegeleiding, door zijn bank of de bank van IJburg Huiswerkbegeleiding, voor zijn rekening.
 7. De kosten van de bijles, coaching of training worden maandelijks gefactureerd en dienen binnen tien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op rekeningnummer ….. n.v. IJburg Huiswerkbegeleiding te Amsterdam. Ook hiertoe heeft Contractant de mogelijkheid tot automatische incasso.
 8. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt Contractant een herinnering per post of e-mail. Indien (volledige) betaling 14 dagen na dagtekening van deze herinnering is uitgebleven, kan IJburg Huiswerkbegeleiding de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso overdragen aan een externe incassopartner.
 9. In het geval van een (buiten)gerechtelijke (incasso)procedure zullen alle hiertoe gemaakte kosten door IJburg Huiswerkbegeleiding en eventuele (incasso)partners volledig op Contractant worden verhaald. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €48,40 incl. 21% btw.
 10. Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen op de huiswerkbegeleiding geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.
 11. Annulering van een gemaakte afspraak voor bijles, coaching of training, met uitzondering van Cito-training is alleen mogelijk in het geval van ziekte en dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te geschieden op nummer 06 46296134. Lessen die minder dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 12. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan IJburg Huiswerkbegeleiding kenbaar te worden gemaakt.
  IJburg Huiswerkbegeleiding behoudt zich het recht om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, indien bij Contractant sprake is van een betalingsachterstand van meer dan zes weken.
 13. Opzegging
 14. De overeenkomst voor huiswerkbegeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Het opzeggen van de overeenkomst voor huiswerkbegeleiding dient schriftelijk te geschieden. Opzeggen is alleen mogelijk per gehele kalendermaand. Bij examenkandidaten vervalt de overeenkomst van rechtswege na het afleggen van het centraal schriftelijk examen.
 15. De opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding bedraagt één kalendermaand, met uitzondering van opzegging vóór aanvang van een nieuw schooljaar. Voor opzeggingen per de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar geldt een opzegtermijn van anderhalve kalendermaand.
 16. Bijlessen worden wekelijks geboekt. Er is geen sprake van abonnementsstructuur of opzegtermijn, met inachtneming van art. III, lid 11. Wel behoudt Lector Studiebegeleiding zich het recht om de dienst bijles te beëindigen indien er niet wekelijks bijles door de leerling gevolgd wordt, onder meer om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.
 17. Overige bepalingen
 18. De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) IJburg Huiswerkbegeleiding ter bevordering van een goed verloop van de huiswerkbegeleiding. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) IJburg Huiswerkbegeleiding nageleefd wenst te zien op haar locatie.
 19. De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
  IJburg Huiswerkbegeleiding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
 20. De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de huiswerkbegeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door IJburg Huiswerkbegeleiding van (voortzetting van) deelname aan de huiswerkbegeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Contractant.
 21. Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt IJburg Huiswerkbegeleiding geen aansprakelijkheid.